Aktuality 
Výsledky vloženy do IGC Ranking List
17.6.2008 09:30Přidal: Martin Ficnar

Výsledky JPJ2008 byly zaregistrovány na IGC Ranking List.

Závody skon?ily
12.5.2008 14:37Přidal: Martin Ficnar

V ned?li 11.5.2008 v 10:00 prob?hlo slavnostní ukon?ení 4. ro?níku Jarního poháru Jeseník? s vyhlášením výsledk?. Po sedmi bodovaných disciplínách vypadalo po?adí "na bedn?" takto:

Klubová t?ída (45 závodník?)
1. místo - Michal Lešinger - Moravská T?ebová - 4590 bod?
2. místo - Antonín Novotný - Holešov - 4498 bod?
3. místo - Radek Hýbl - Šumperk - 4496 bod?

Kombi t?ída (15 závodník?)
1. místo - Slavomír Pískatý ml. - Kunovice - 5328 bod?
2. místo - František Van?ura - Hranice - 5298 bod?
3. místo - Ji?í Steiger - Olomouc - 5186 bod?

Závody zahájeny
1.5.2008 12:49Přidal: Martin Ficnar

Na dnešním briefingu byly závody zahájeny. Od této chvíle m?žete aktuální informace sledovat v menu "Sout?žní dny".

Úvodní briefing 30.4.2008 ve 20:00
30.4.2008 08:34Přidal: Martin Ficnar

Den p?íjezdu na závody nadešel, tak jen p?ipomínám, že úvodní briefing, který je pro všechny závodníky povinný, za?íná dnes, tedy ve st?edu 30.4.2008 ve 20:00. Kone?ný stav po?tu závodník? se zaplaceným startovným se ustálil na po?tu 60, takže se máme na co t?šit. Te? už jen aby to po?así vyšlo....

Dopln?ní/aktualizace p?ihlášek
28.4.2008 10:46Přidal: Martin Ficnar

Prosím všechny p?ihlášené, aby si doplnili, p?ípadn? aktualizovali na WEBu p?ihlášky, tak aby odpovídaly skute?nosti. Pot?ebujeme si p?ipravit prost?edí SeeYou, takže se jedná p?edevším o jméno, aeroklub, typ kluzáku, startovní ?íslo kluzáku a kód loggeru. P?eci jenom vás je 59, a p?íprava chvíli zabere, tak a? to nemusíme chystat na poslední chvíli. Na p?ihlášku se dostanete z menu "Pro registrované" pomocí p?ihlašovacích údaj?, které jste obdrželi p?i podání p?ihlášky do vašeho registra?ního mailu. V p?ípad?, že jste heslo n?kde "potratili", tak mi prosím pošlete chyb?jící nebo m?n?né údaje alespo? na mail uvedený v kontaktech.

Vydány oto?né body, prostory a sout?žní oblast
25.4.2008 11:41Přidal: Martin Ficnar

V dokumentech byly publikovány chyb?jící dokumenty, tedy:
- oto?né body
- vzdušné prostory
- p?íloha ?.2 - sout?žní oblast

Létání do Polska
21.4.2008 08:38Přidal: Martin Ficnar

V minulém týdnu došlo ke schválení využívání ?ásti prostoru Polska pro závody. P?ipomínám tedy, že tak jak je uvedeno v propozicích, musíte mít pro své bílé orchideje zákonné pojišt?ní i pro území Polska (EU). V nejbližší dob? budou publikovány chyb?jící v?ci, které s tímto souvisely, tedy oto?né body, vzdušné prostory a sout?žní oblast.

Hangárovací kapacita rozší?ena (aktualizováno 18.4.2008 8:10)
8.4.2008 15:34Přidal: Martin Ficnar

Organiza?ní štáb se s ohledem na zájem o hangárování pro kluzáky bez krytých transportních voz? rozhodl použít i druhý hangár, p?vodn? vy?len?ný jako briefing místnost. Tím se hangárovací kapacita zvýšila z 10 na 15 kousk?, ?ímž maji zajišt?no hangárování všichni zájemci, kte?í o hangárování požádali p?ed zve?ejn?ním informace, že je kapacita vy?erpána. Aktuální zajišt?ní hangárování k 18.4.2008 tedy vypadá takto:

1) Závodníci s již zaplaceným startovným, kterým tímto závazn? potvrzuji hangárování (celkem 15x): P?ikryl, Bedna?ík, Šimek, Hudák, Balcárek, Zona, Hartman, Vodi?ka, Marel, K?íž, Papežík, Špa?ek, ?echmánek, Chmela, Vyhlíd.

2) Závodníci, kte?í zatím hangárování zajišt?no nemají. Budeme se snažit hangárování n?jak zajistit, ale zatím nemohu slíbit nic závazn?. Pokud n?kdo ze zájemc? s rezervací ú?ast nebo požadavek od?ekne, tak uvoln?né místo bude použito pro další zájemce. Jedná se o (celkem 2x): Pilát, Spilka.

Potvrzení ubytování (aktualizováno 18.4.2008 8:10)
25.3.2008 09:25Přidal: Martin Ficnar

Aktuální kapacita ubytovacího za?ízení "Okál" pro závodníky je 28 míst. V sou?asné dob? existuje požadavek na ubytování pro 32 lidí. Rezervace ubytování je provád?na dle propozic v po?adí došlých p?ihlášek. K 18.4.2008 je stav následující:

1) Závodníci s již zaplaceným startovným, kterým títmo závazn? potvrzuji ubytování: Seifert 1x, Novotný 1x, P?ikryl 2x, Svoboda 1x, Šimek 1x, ?ebiš 1x, Balcárek 1x, Zona 1x, Hejret 2x, Marel 1x, Jordán 2x, Deršák 2x, K?íž 4x, Špa?ek 1x, Sklená? 2x, ?echmánek 2x, Šimon 1x, Ryšavý 1x, Vyhlíd 1x.

2) Závodníci ubytování ve dvou chatkách s kapacitou celkem 4 lidi (2x2) za cenu 90,-K? za osobu a noc: ?erný 1x, Schenk 1x, Valenta 2x

Aby se nám to p?íšt? takto nekomplikovalo, tak v roce 2009 již budou všechny požadavky vy?izovány v po?adí zaplaceného startovného, tedy stejn? tak jak to už je letos v p?ípad? kapacitního stropu 60 lidí. Letos již není možno p?edem zve?ejn?ná pravidla m?nit, proto takový zmatek, za který se vám omlouvám. Nikdo ne?ekal tak obrovský zájem o tyto závody a s tím související kapacitní problémy.

Uhrazení vkladu sout?žícího
11.3.2008 13:04Přidal: Martin Ficnar

P?estože na uhrazení vkladu sout?žícího 1.600,-K? zbývá ješt? dosti ?asu, konkrétn? do 15.4.2008, tak vás chci poprosit, zda by jste uhrazení vklad? provedli pokud možno co nejd?íve. D?vodem není to, že bychom cht?li hamounit vaše peníze na našem ú?tu. D?vodem je váš extrémní zájem o tyto závody. K 11.3.2008 je p?ihlášeno 63 závodník?, p?itom kapacitní strop je dle propozic 60 závodník? a toto ?íslo nebude možno zvyšovat. Kone?ný závazný po?et závodník? má obrovský vliv na spousty v?cí, nap?.:
- p?ípadné rozd?lení na dv? t?ídy Klub a Kombi
- ubytovací kapacity
- hangárovací kapacity
- po?et vle?ných letadel
- umíst?ní briefing místnosti

D?ív?jším uhrazením vkladu a tím stanovením závazného po?tu závodník? tedy chceme získat více ?asu na ?ešení kapacitních záležitostí, ale p?edevším dát vám možnost se d?íve dozv?d?t, jak to je s využitím hangárovacích a ubytovacích kapacit. Již dnes totiž existuje fronta náhradník?, kte?í ?ekají, zda náhodou n?kdo, kdo doru?il p?ihlášku p?ed nimi ú?ast neod?ekne a tím uvolní rezervovanou kapacitu hangáru a ubytovny pro n?koho jiného. Navíc po?adí uhrazení vklad? má dle propozic vliv na to, kdo se vejde do povolené kapacity 60ti závodník?, a kdo již nikoliv.

Kdo již má uhrazen vklad sout?žícího m?žete sledovat ve startovní listin? ve sloupe?ku "Startovné uhrazeno". Listinu pr?b?žn? s pár-denním zpožd?ním aktualizujeme dle vašich došlých plateb.

P?idány základní p?ílohy k propozicím
18.2.2008 13:22Přidal: Martin Ficnar

V dokumentech byly p?idány n?které p?ílohy k propozícím. Poslední dv? chyb?jící p?ílohy, stejn? tak oto?né body a vzdušné prostory budou p?idány po vyjasn?ní v?cí ohledn? postup? p?i létání do Polska.

Kapacita ubytovny "Okál" napln?na
30.1.2008 10:49Přidal: Martin Ficnar

Vážení, kapacita ubytovny "Okál" na letišti je nyní zcela zapln?na, takže p?ípadní další zájemci mají již možnost pouze ubytování v kempu na letišti, p?ípadn? m?žeme zkusit zajistit n?jaké dostupné ubytování v blízkosti letišt? (do 2 km).

Hangárovací kapacita napln?na
28.1.2008 17:23Přidal: Martin Ficnar

Vážení p?ihlášení sout?žící. T?ší nás váš obrovský zájem o Jarní pohár Jeseník?. Nicmén?, hangárovací kapacita je v?etn? rezerv již napln?na až "po špunty". Takže dle po?adí došlých p?ihlášek má prvních 10, tak jak je uvedeno v p?ihlášce, zajišt?no hangárování ve "velkém" hangáru. Jedná se o tyto pány: Tomáš P?ikryl, Libor Bedna?ík, Pavel Šimek, René Hudák, Václav Marel, Michal ?echmánek, Zden?k Balcárek, Jan Zona, Lubor Vyhlíd, Pavel Hartman.
Pro ostatní (zatím jsou 4) budeme hledat možnosti hangárování v jiných hangárech, ale zatím nic neslibuji. Pokud by n?kdo z výše uvedených na hangárování netrval, nap?íklad proto že má možnost použít krytý transportní v?z, tak se mi prosím ozv?te, a? m?žeme místo využít pro další zájemce.

JPJ2008 na IGC Ranking List
21.1.2008 13:39Přidal: Martin Ficnar

JPJ2008 byl zaregistrován na IGC Ranking List, takže ú?astníci letošního poháru budou moci sbírat body také v rámci tohoto bodování. Je to první novinka, kterou se JPJ2008 liší od p?edchozích ro?ník? a pokud vše vyjde jak plánujeme, tak to není poslední "kladná" zm?na pro letošní závodníky.

WEB 4. Jarního poháru Jeseník? spušt?n
16.1.2008 13:10Přidal: Martin Ficnar

Dnešním dnem byl spušt?n oficiální WEB 4. Jarního poháru Jeseník?. Na t?chto stránkách naleznete vše pot?ebné, tedy v prvním kole p?edevším závaznou p?ihlášku a propozice.

Chyb?jící dokumenty, jako p?ílohy k propozicím a oto?né body budou dopln?ny dodate?n?.

Vše d?ležité najdete v propozicích. Základní informace jsou tyto:
- sout?žní období: 1.5.- 10.5. 2008
- startovné: 1.600,-K?
- cena vleku do 700m: 630,-K?
- cena ubytování v letištní ubytovn? Okál: 145,-K? / osobu / noc
- cena ubytování v kempu: 70,-K? / osobu / noc

P?ipomínám, že úzáv?rka závazných p?ihlášek je 15.dubna 2008.